პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების                   წესდება

შინაგანაწესი

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ერთწლიანი და ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმა

საქმის წარმოების ერთიანი წესი

 ეთიკის კოდექსი

არაფორმალური განათლების აღიარების წესი

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

სტუდენტის  ეთიკის  კოდექსი

გეგმა 2015-2016 სასწავლო წელი

გეგმა 2016-2017 სასწავლო წელი

გეგმა 2017-2018 სასწავლო წელი

გეგმა 2018-2019 სასწავლო  წელი 

 

#mce_temp_url#  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის