პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

 

 


 

ჩვენს შესახებ

     საქართველოს განათლებისა და მევნიერების მინისტრიეს 10 აგვისტოს ბრძანებით #596 ბრძანებით .. ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +”-მა მიიღო პროფესიული სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობის #0913158 ლიცენზია.

           პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიცური ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალით, გამოირჩევა სწავლების მაღალი ხარისხით და დისციპლინით. დაწესებულებას გააჩნია კეთილმოწყობილი აუდიტორიები, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი სასწავლო-- ბაზები და კაბინეტ-ლაბორატორიები, მედპუნქტი, ბიბლიოთეკა,კომპიუტერისკაბინეტი, სპორტული დარბაზი.

 

საქმიანობის პროდუქტი

   დაწესებულების მიერ გაწეული საქმიანობის პროდუქტს წარმოადგენს ადამიანური რესურსებისათვის ცოდნის მიღება.
 
  დაწესებულებების კლიენტები არიან-- სტუდენტთა  კონტიგენტი, რომლებიც ივსება საქართველოს მთელი ტერიტორიიდან.

 

 

ეკონომიკური საქმიანობის სფერო, კონკურენცია

     საგანმანათლებლო სექტორში  დღეისათვის  ლიდერობს სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს. ჩვენი დაწესებულება მთლიანად პასუხობს საგანმანათლებლო საქმიანობის პირობებს და

  მიისწრაფის ინფრასტრუქტურის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მაჩვენებლების გაზრდისკენ,ომელიც  ამაღლებს აკადემიური პერსონალის მომზადების დონეს, სწავლის ხარისხს, ზრდის სასწავლებელში სწავლის მსურველთა რიცხვს. ეს კი ხელს უწყობს ბაზრის ლიდერთან ბარიერის აღმოფხვრას, რაც აისახება დაწესებულების განვითარებით და შემოსავლების ზრდით

დაწესებულების ადგილმდებარეობა

მეპატრონე
1

სასწავლო ოფისი,

სასწავლო კორპუსი,

ქ.გურჯაანი, აღმაშენებლის #144

ს.ს ,,გურჯაანის რაიონალური

საავადმყოფო"

იჯარის ხელშეკრულება

2 სასწავლო ბაზები  
3 ქ.გურჯაანი, აღმაშენებლის #144

ს.ს ,,გურჯაანის რაიონალური საავადმყოფო"

მომსახურეობის ხელშეკრულება

4 ქ.გურჯაანი, ნონეშვუილის ქ#6

შ.პ.ს ,,გუჯაანის სტომატოლოგიური კლინიკა"

მომსახურეობის ხელშეკრულება

5
ქ.გურჯაანი, მ.კოსტავას პირველი ჩიხი

ს.ს ,,გურჯაანის სამშობიარო სახლი"

მომსახურეობის ხელშეკრულება

 

 

საქმიანობის ციკლი

სტუდენტთა მოზიდვა ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე გამოქვეყნებული განცხადებების და რეკლამების შედეგად, მათი ჩარიცხვა  ხდება შერჩევის მეთოდით.

   ... ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+”ში სწავლება ტარდება განათლების შესახებ კანონების და სასწავლო გეგმების შესაბამისად.

   სწავლის საფასურის გადახდა წარმოებს ყოველთვიურად წლიური გადასახდელი თანხის ამოწურვამდე. საზოგადოების ძირითადი გადამხდელია სტუდენტთა კონტიგენტი.

აღმასრულებელი პოზიცია გვარი სახელი

...,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი

კოლეჯი+”ის-დირექტორი

ნანა

ბეროშვილი

 

 

ადამიანური რესურსი

თანამშრომლებთან დადებულია გრძელვადიანი ხელშეკრულებები.

 

კომპანიის სტრატეგია

პროფესიული დაწესებულების სტრატეგია მიმართულია წამყვანი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიახლოვებისაკენ რაც მოგვცემს: სტუდენტთა მობილობის შესაძლებლობას სხვა და სხვა სასწავლებლებში, კრედიტ-საათების, მეთოდებისა და რეკომენდაციების დანერგვას.

2013წლის  13 ივნისს გაფორმდა იჯარის  ხელშეკრულება "გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის  და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის შორის.

2013 წლის 15 აგვისტოს  გაფორმდა ხელშეკრულება ურთიერთთანამშმრომლობის შესახებ. "გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის და შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს''  შორის 


1

დაწესებულების ადგილდებარეობა

ქ.გურჯაანი, გურამიშვილის # 31

2

სასწავლო ბაზა

შ.პ.ს ‘ჯეო ჰოსპიტალს’ გურჯაანის სამედიცინო ცენტრი

3

სასწავლო ბაზის მისამართი

ქ.გურჯაანი, მარჯანიშვილის #53

4

საკონტაქტო ნომრები

599 952 899

0790 952 899 

 

 

 

 

 

 

 

 დაწესებულების  მისია- პროფესიული განათლების სფეროში მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების, რეგიონისთვის საჭირო კადრების თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით მომზადება. 

  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბჭოს 30.08.2014 წ გადაწყვეტილება №36 შპს გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+ს მიენიჭა 5 წლით ავტორიზაცია.პროფესიულ  სტუდენტთა  ადგილების ზღვრული რაოდენობა განისაზღვრა 160-ით,  შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

  1. ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხური
  2. ბუღალტრის მესამე საფეხური
  3. მასაჟისტის მესამე საფეხური
  4. პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხური

2017 წლის 15 აგვისტოს  გაფორმდა ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. "გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის და შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს''  შორის .

2018 წლის 01 მარტს  გაფორმდა ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. "გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის და შპს ,,არქიმედეს კლინიკა"ის შორის.

2018 წლის 01 მაისს  გაფორმდა ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. "გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის და შპს ,,ნიუჰოსპიტალს"ის შორის.

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით#103 04.06.2018წ. ცვლილება შევიდა 2014წლის 30 აგვისტოს #36 გადაწყვეტილებაში და პროფესიული საფუძველზე შქმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო სტუდენტების ადგილების ზღვრული რაოდენობა განისაზღვრა  შემდეგ ნაირად:

პროგრამის  დასახელება

პროფესიული

განათლების

საფეხური

მოსანიჭებელი

კვალიფიკაცია090551

კრედიტების

რაოდენობა

სწავლების 

ენა

ადგილების

ზღვრული

რაოდენობა

1

ექთნის თანაშმწისმესამე

საფეხურის პროფესიული

საგანმანათლებლო პროგრამა

 მესამე

ექთნის თანაშემწის

მესამე საფეხური

90 ქართული 40
2

ბუღალტრის მესამე

საფეხურის პროფესიული

საგანმანათლებლო პროგრამა

მესამე

ბუღალტრის

მესამე 

საფეხურის

პროფესიული

020151კვალიფიკაცია

60 ქართული 40
3

მასაჟისტის მესამე

საფეხურის  პროფესიული

საგანმანათლებლო პროგრამა

მესამე

მასაჟისტის

მესამე საფეხურის

პროფესიული

კვალიფიკაცია

090651

60 ქართული 40
4

პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე 

საფეხურის პროფესიული

საგანამანთლებლო პროგრამა

მეხუთე

პრაქტიკოსი

ექთნის მეხუთე

საფეხურის

პროფესიული

კვალიფიკაცია

090552

150 ქართული 40
             
             
             

ადამიანური რესურსი

2018წლის  1 ოქტომბრიდან თანამშრომლებთან  დადებულია მოკლევადიანი ხელშეკრულებები.

 

 

 

 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის