პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

29-09-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''სმა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესებისთვის ფაქტობრივ მისამართზე  გაზარდა  ინვენტარის რაოდენობა. 

18-09-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"სში  განახლდა  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

26-06-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"სში  განახლდა  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

19-06-2017

''გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის  პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა კითხვარების  დამუშავება და ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრა ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმები.

05-06-2017

''გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  მასწავლებლებმა შეავსეს  ,, კითხვარი მასწავლებლებისთვის " 

01-06-2017

გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"სმა წარადგინა  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში პროფესიული კოლეჯის თვითშეფასების კითხვარი.  

01-06-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-2,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

30-05-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-1,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

24-04-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის პროფესიული სტუდენტები ჩაებნენ  სხვადასხვა  გარე აქტივობებში.

31-03-2017

"გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის პროფესიული სტუდენტები ჩაებნენ სპორტულ გარე აქტივობაში.

 
 

 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის